Szkolenie Six Sigma dla Twoich pracowników - w Twojej firmie

Jesteśmy najlepsi

Aktualności

Aenean sagittis mattis purus ut hendrerit. Mauris felis magna, cursus in venenatis ac, vehicula eu massa. Quisque nunc velit, pulvinar nec iaculis id, scelerisque in diam. Sed ut turpis velit. Integer dictum urna iaculis vestibulum finibus. Etiam tempus dictum rhoncus. Nam vel semper eros. Ut molestie sit amet sapien vitae semper. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. 

31 stycznia 2020
  Od pewnego czasu standardy GFSI mocno przesunęły środek ciężkości na ryzyko zafałszowania żywności (food
01 marca 2019
Nowa edycja Global Standard for Food Safety BRC v8 wnosi kilka stosunkowo kosmetycznych zmian,

"Zmienność jest wrogiem, a z wrogiem łatwiej się walczy, gdy go widzimy"

 

E.Deming

 

 

LEAN SIX SIGMA GREEN BELT

Szkolenie Six Sigma

CEL KURSU

 

- ZROZUMIENIE FILOZOFII SIX SIGMA + ZMIANA MYŚLENIA = STOSOWANIE W CODZIENNEJ PRACY

- Poznanie elementów statystyki wykładanych w sposób zrozumiały dla wszystkich

- Spojrzenie na sprawy jakościowe i projektowe pod kątem Six Sigma

- Zdolność do uczestniczenia projektach Six Sigma własnej organizacji i organizacji zewnętrznych

- Poznanie podstawowych narzędzi Six Sigma

- Poznanie podstaw metodologii Six Sigma

 

PROFIL UCZESTNIKA

 

Szkolenie SIX Sigma jest skierowane do:

- Osób chcących zrozumieć podstawowe elementy ścieżki DMAIC, oraz filozofii Lean Manufacturing

- Kadra kierownicza i pracownicy przedsiębiorstw produkcyjnych oraz każdy, kto chce dowiedzieć się, na czym polega istota Lean Six Sigma w praktyce

Korzyści dla firmy

 

- Redukcja kosztów procesów i produkcji

- Szybsza reakcja na potrzeby klientów

- Uczestnicy będą potrafili zastosować metodologię Lean Six Sigma w codziennej pracy - dzięki czemu wygenerują oszczędności dla przedsiębiorstwa

- Uczestnicy zrozumieją potrzeby innych współpracowników i dzięki temu będą lepiej pracować zespołowo - poznają pojęcie "klienta wewnętrznego"

- Wyrabia się nawyk "szczupłego myślenia" o procesach co zaowocuje oszczędnościami, pracownicy nie będą bali się zgłaszać projektów poprawy

- Kursanci będą potrafili myśleć z nastawieniem proklientowskim, czego efektem są wymierne korzyści finansowe dla przedsiębiorstwa

- Dzięki poznanym narzędziom statystycznym będą potrafili redukować zmienność w procesach, czyniąc je bardziej efektywnymi - tym samym mniej kosztownymi

 

PROGRAM 

 

- Wprowadzenie do koncepcji Six Sigma

- Narodziny i zarys historii

- Metodologia DMAIC – znaczenie poszczególnych faz i zapoznanie z podstawowymi narzędziami

Czas trwania:

 

6 dni (3 moduły: Moduł I 2 dni + Moduł II 2 dni + Moduł III 2 dni)

9.00 - 16.00

 

Przerwy pomiędzy modułami - ok. 1 miesiąca

2 Certyfikaty

 

1. LEAN SIX SIGMA GREEN BELT Lubuskiego Instytutu Jakości, wersja polska, po szkoleniu

 

2. LEAN SIX SIGMA GREEN BELT Lubuskiego Instytutu Jakości, wersja angielska, po szkoleniu

 

- Certyfikaty wydawane po zaliczeniu egzaminu końcowego (on-line) i przedstawieniu zarysu projektu

 

Szkolenie Six Sigma dla Twoich pracowników - w Twojej firmie

USŁUGI POWIĄZANE 

 

SZKOLENIA:

- LEAN SIX SIGMA YELLOW BELT (zamknięte)

Czytaj więcej

Szkolenie Six Sigma dla Twoich pracowników - w Twojej firmie

Korzyści dla uczestnika

 

- Dogłębne zrozumienie koncepcji Lean Six Sigma

- Poznanie najważniejszych narzędzi Lean Six Sigma

- Nabycie umiejętności niezbędnych w działach jakości, technologii, produkcji, projektowych – tym samym zapewnienie sobie stabilniejszej pozycji na stanowisku pracy

- Nabycie nowych, certyfikowanych – pożądanych kwalifikacji na rynku pracy

Metodyka

 

W szkoleniu na poziomie GREEN BELT - bardzo duży nacisk kładziemy na trening praktyczny

Podczas szkolenia uczestnicy mają zapewnione laptopy z oprogramowaniem do analizy statystycznej – a case studies wykonywane są w sposób pozwalający na dogłębne zaznajomienie się z narzędziówką SIX SIGMA

Co do zasady - każdy uczestnik ma wynieść gruntowną wiedzę jak dokonać analizy przykładu „na piechotę” - przy użyciu kalkulatora ale również używając oprogramowania do analizy statystycznej

Przy takim podejściu prawidłowe wnioskowanie jest już tylko „kropką nad i” …

 

W TRAKCIE SZKOLENIA UCZESTNIK PRZEPROWADZA I PREZENTUJE SWÓJ WŁASNY PROJEKT W ORGANIZACJI

 

W ĆWICZENIACH WYKORZYSTAMY SPECJALISTYCZNE OPROGRAMOWANIE DO ANALIZY STATYSTYCZNEJ PROCESU

 

Szkolenie Six Sigma dla Twoich pracowników - w Twojej firmie

1. DEFINE 

 

- Plan fazy

- Karta projektu

- Zakres projektu

- Zasady i kryteria wyboru projektów

- Harmonogramowanie projektów (wykres Gantta, ścieżka PERT)

- Wskazanie klientów procesu, ich potrzeb i wymagań (Critical to Quality CTQ, Voice of Customer VoC)

- Procesy główne & łańcuch wartości

- Opracowanie ogólnej mapy procesu (model SIPOC)

- Budowanie zespołu - Struktura, role i odpowiedzialności członków zespołu projektowego

2. MEASURE 

 

- Dane mierzalne i niemierzalne

- Miary skuteczności i efektywności

- Plan zbierania danych

- Liczebność próbki

- MSA - Gage R&R (ćwiczenia na oprogramowaniu do analizy statystycznej procesu)

3. ANALYZE 

 

- Mapowanie podprocesów

- Natura pracy 

- 7 źródeł marnotrawstwa (MUDA)

- Pomiar sigmy procesu (DPMO, DPO)

- Zdolność procesu: współczynniki CR, Cp, Cpk, Pp, Ppk, Cm (ćwiczenia na oprogramowaniu do analizy statystycznej procesu)

 

- Analiza przyczyn źródłowych - PROBLEM SOLVING:

 • myślenie lateralne & półkulowość

 • analiza faktów 5W+1H 

 • burza mózgów metodą Philipsa 623

 • 5WHY

 • Ishikawa diagram

 • analiza Pareto (ćwiczenia na oprogramowaniu do analizy statystycznej procesu)

 • arkusz rozkładu częstości 

 • Analizowanie danych za pomocą histogramów (ćwiczenia na oprogramowaniu do analizy statystycznej procesu)

 • Korelacja - współczynnik Pearsona (ćwiczenia na oprogramowaniu do analizy statystycznej procesu)

 

- Testy statystycznej istotności:

 • chi-kwadrat (ćwiczenia na oprogramowaniu do analizy statystycznej procesu)

 • Anova (ćwiczenia na oprogramowaniu do analizy statystycznej procesu)

 

4. IMPROVE 

 

- Dobór kryteriów oraz warunków brzegowych

- Wprowadzanie rozwiązań

- Design of Experiment DoE.

  Planowanie eksperymentu ułamkowego (ćwiczenia na oprogramowaniu do analizy statystycznej procesu)

- Poka – Yoke

- 5S – organizacja miejsca pracy (Etapy wdrażania systemu 5S, Dokumentacja i standaryzacja systemu, Program czerwonej etykiety, Audytowanie systemu 5S)

- SMED – Przezbrajanie Procesów (case study)

- Komunikacja i zarządzanie zespołem (model Tuckmana, analiza interesariuszy, typy oporu)

- JA jako szef/ członek zespołu? - mapowanie siebie

5. CONTROL 

 

- Standaryzacja zmian

 

 

- SPC i wykresy kontroli (karty: c, p, x-średnie, x-R, sekwencyjna MA) (ćwiczenia na oprogramowaniu do analizy statystycznej procesu)

EGZAMIN:

 

- przeprowadzenie symulacji własnego projektu (FAQ - link) oraz

- test wiedzy w ostatnim dniu szkolenia

WYNIK JEDNEGO Z NASZYCH ĆWICZEŃ


 

DEFINIOWANIE - definiowanie problemu, celu projektu.

W tej fazie zespół definiuje tzw. CTQ (Krytyczne dla Jakości, ang. Critical To Quality), czyli cechy produktu lub usługi, istotne dla Klienta z punktu widzenia jakości. Żeby to zrobić, należy przeprowadzić badanie Głosu Klienta, wykorzystując odpowiednie narzędzia. Wyniki badań Głosu Klienta są przekładane na specyficzne i mierzalne cechy CTQ - zatem z języka Klienta przechodzimy na język procesu. Na wybranych cechach CTQ koncentrujemy się w projekcie.


Karta Projektu precyzuje, porządkuje i formalizuje informacje: kto tworzy zespół projektowy (i jakie pełni role), który proces będzie podlegał pracom usprawniającym, na czym polega obecny problem, jakich rezultatów oczekujemy, zakres projektu. Karta Projektu zawiera też informację nt. kontekstu biznesowego, czyli odpowiada na pytanie, dlaczego projekt jest ważny dla organizacji.


Trzecim produktem fazy jest mapa wybranego procesu.
Mapa, oprócz przedstawienia kilku głównych kroków samego procesu, zawiera również informacje o: Klientach procesu oraz ich oczekiwaniach, dostawcach zapewniających dane i produkty wejściowe.

POMIAR - pomiar kluczowych parametrów obecnego procesu i zbieranie odpowiednich danych.

Głównym celem fazy Measure jest zaplanowanie i zgromadzenie danych opisujących aktualnie funkcjonujący proces.
Istotą metodyki Six Sigma jest znalezienie odpowiedzi na pytanie, w jaki sposób zmienne x oddziałują na wynik Y.

Pierwszym elementem fazy Measure jest określenie zmiennej Y. Pozwoli to skupić uwagę zespołu na mierzalnym aspekcie, związanym bezpośrednio z oczekiwaniami Klienta.

Drugi element fazy Measure to określenie standardów związanych z Y. Należy do nich określenie tzw. granic specyfikacji, definicji defektu w procesie itp. Standardy dla Y określane są na podstawie wymagań Klienta, w odróżnieniu jednak od Głosu Klienta stanowią one wewnętrzny głos procesu.

ANALIZA - analiza danych w celu zbadania i zweryfikowania zależności przyczynowo-skutkowych. 


W tej fazie określamy aktualną wydolność procesu, doprecyzowujemy cel (w oparciu o faktyczne dane, uzyskane w fazie Measure), a także rozpoczynamy proces analizy źródeł zmienności wpływających na wynik Y.


Obliczając wydolność procesu, wyrażoną poprzez „sigmę” procesu - faktycznie orientujemy się na ile nasz proces spełnienia wymagań Klienta. Im wyższa „sigma” procesu, tym lepiej wymagania realizujemy.

 

Wydolność procesu wyliczona w fazie Analyze posłuży nam za punkt odniesienia wobec planowanych usprawnień fazy Improve.

Każdemu procesowi towarzyszy zmienność. Nie da się jej całkowicie usunąć z procesu. Można natomiast i należy minimalizować jej rozmiar, poprzez rozpoznanie czynników ją powodujących i ich eliminację lub minimalizując negatywny wpływ.

 

Analizie tych czynników jest poświęcony ostatni krok w fazie Analyze. Poznajemy tu – na podstawie danych zgromadzonych w fazie Measure – potencjalne źródła zmienności, ich charakter i rozmiar.

 

Często stawiane są na tym etapie i następnie testowane hipotezy statystyczne, których celem jest odpowiedź na pytanie, czy dana zmienna x w sposób statystycznie istotny wpływa na zmienną Y. 

UDOSKONALENIE - usprawnienie lub optymalizacje obecnego procesu w oparciu o analizy danych przy użyciu takich technik jak Planowanie eksperymentu, Poka-yoke czy eliminacja wad. Wdrożenie rozwiązania pilotażowego dla określenia przetestowania na "żywym organizmie".


Faza Improve prowadzi do opisania relacji między istotnymi statystycznie zmiennymi x a zmienną Y oraz odpowiada na pytanie - co należy zrobić, aby Y przyjęła pożądany poziom.


Przykładem bardziej zaawansowanego narzędzia tej fazy jest DOE (ang. Design Of Experiment) - czyli planowanie eksperymentów, stosowane z reguły kilkuetapowo w trakcie analizy.

W fazie Improve jest również przeprowadzany pilot rozwiązania, potwierdzający słuszność i poprawność naszych wcześniejszych analiz oraz umożliwiający dokonanie ewentualnych korekt przed zastosowaniem rozwiązania na szeroką skalę.

KONTROLA - weryfikacja jakości usprawnionego procesu. Sterowanie (kontrola) stanem procesu w celu minimalizacji odchylenia od założonego celu oraz zapewnienie wprowadzenia korekty zanim odchylenie negatywnie wpłynie na rezultat procesu. Zaimplementowanie systemów kontroli takich jak Statystyczne sterowanie procesem SPC

Podstawowym celem fazy Control jest weryfikacja, czy zmiany wprowadzone w fazie Improve są wystarczające i zapewnienie, że mają one charakter stały.

Na tym etapie wiemy już, jakie czynniki x wypływają na interesującą nas zmienną Y, jakie są ich optymalne wartości i w jakich granicach mogą się zmieniać. Wiemy, że nowe rozwiązanie „działa” (został zrealizowany pilot) i spełnia wymagania klienta. Ostatnim zadaniem jest opracowanie i wdrożenie planu kontroli usprawnionego procesu.

Typowym narzędziem wykorzystywanym w fazie Control są wykresy kontrolne, które dają odpowiedź na pytanie: Czy proces jest stabilny? Jeżeli proces wymyka się spod kontroli, podejmowane są zdefiniowane wcześniej działania, mające przywrócić stan pożądany.

Pobierz program

Przebieg certyfikacji LEAN SIX SIGMA GREEN BELT

 

Metodologia Six Sigma nie posiada jednej ścieżki certyfikacji, czy jednakowej metody - każda organizacja szkoleniowa wypracowuje swoje standardy certyfikacji, charakterystyczne dla siebie

Certyfikat wydajemy po zakończeniu drugiego modułu – na podstawie weryfikacji mikro-projektu uczestnika szkolenia oraz wyników testu egzaminacyjnego

Projekt zaliczeniowy – mikro-projekt przeprowadzany w ciągu ok. 2 miesiący. Ma wykazać, że uczestnik zapoznał się i sprawnie porusza się w metodologii DMAIC

Czasookres 2 miesięcy jest oczywiście za krótki na pełną metodologię i duży projekt, zatem w pełni świadomie skupiamy się na analizie niewielkiego problemu – istotą jest testowe i efektywne wdrożenie metodologii

Czym jest Six Sigma?

 

Sześć Sigma (ang. Six Sigma) jest to metoda zarządzania jakością wprowadzona w Motoroli w połowie lat 80 przez Boba Galvina oraz Billa Smitha. Za to osiągnięcie w 1988 Motorola otrzymała Amerykańską Nagrodę Jakości im. M. Baldridge’a. Obecnie metoda ta używana jest w koncernach takich jak GE, 3M, Honeywell, Rockwell Automation, Alstom, Raytheon, HP, Philips, ABB, TRW Automotive i Microsoft.

 

 

W metodzie six sigma przyjmuje się, że defekty w procesach występują z pewnym prawdopodobieństwem, które można opisać rozkładami statystycznymi. Celem biznesowym na poziomie six sigma jest zatem zmniejszenie prawdopodobieństwa wystąpienia defektów do 3,4 (trzech i czterech dziesiątych) defektu na milion okazji. W ten sposób podejście six sigma może prowadzić do zwiększenia powtarzalności procesów (stabilności).

Szkolenie Six Sigma dla Twoich pracowników - w Twojej firmie

Intro kursu:

LEAN SIX SIGMA GREEN BELT

Cena

 

Cena szkolenia jest uzależniona od liczby osób i lokalizacji firmy klienta - oscyluje w granicach 4-5 krotności ceny szkolenia otwartego dla 1 osoby

W celu pozyskania oferty zapraszamy do wyceny 

 

Standardowa wycena uwzględnia grupę do 12 osób, w przypadku większych zespołów prosimy o zawarcie takiej informacji w zapytaniu 

 

Szkolenie Six Sigma dla Twoich pracowników - w Twojej firmie

SZKOLENIE TO INWESTYCJA,

więc ...

ULOKUJ WŁAŚCIWIE 

 

REFERENCJE 

Szkolenie Six Sigma dla Twoich pracowników - w Twojej firmie
17 grudnia 2018
💢 Bardzo często na szkoleniach spotykam się z sytuacją zniechęcenia.
27 października 2017
Jednym z narzędzi, którego użyjemy podczas poszukiwania przyczyny źródłowej problemu

Artykuły


 

Szkolenie Six Sigma dla Twoich pracowników - w Twojej firmie
Szkolenie Six Sigma dla Twoich pracowników - w Twojej firmie

METODOLOGIA SZKOLENIA 

 

50% wykład      50% ćwiczenia 

Szkolenie Six Sigma dla Twoich pracowników - w Twojej firmie

+48 880 18 14 26

Szkolenie Six Sigma dla Twoich pracowników - w Twojej firmie

info@LIJ.com.pl

Szkolenie Six Sigma dla Twoich pracowników - w Twojej firmie

O FIRMIE

 

LUBUSKI INSTYTUT JAKOŚCI TM to firma doradczo-szkoleniowa zajmująca się wsparciem przedsiębiorstw w zakresie jakości i produktywności

 

OBSZARY AKTYWNOŚCI

 

SZKOLENIA - CONSULTING - AUDIT

DANE ADRESOWE - adres rejestrowy

 

LUBUSKI INSTYTUT JAKOŚCI

 

ul. Brzozowa 19C

66-400 Wawrów

Polska

"Jakość to nie wszystko, ale wszystko bez jakości jest niczym” 

Peters, Waterman

Szkolenie Six Sigma dla Twoich pracowników - w Twojej firmie
Szkolenie Six Sigma dla Twoich pracowników - w Twojej firmie
Szkolenie Six Sigma dla Twoich pracowników - w Twojej firmie

Wpis nr 2.08/00032/2018

Szkolenie Six Sigma dla Twoich pracowników - w Twojej firmie

UWAGA

 

Istnieje możliwość realizacji szkolenia zamkniętego dla polskich załóg firm zlokalizowanych w zachodniej części Niemiec i północnych Czechach (realizacja w języku polskim)

Szkolenie Six Sigma dla Twoich pracowników - w Twojej firmie

POZIOM TRUDNOŚCI

4-5 na 6

MAŁA GRUPA

4 - 12 osób

Dokładny zakres/ tematyka szkolenia
Ile dni ma trwać?
Ile osób będzie uczestniczyć?
Orientacyjny termin realizacji?
Nazwa firmy
Adres szkolenia
Twoje Imię i nazwisko
Nr telefonu
Twój e-mail
Wyślij
Wyślij
Formularz został wysłany — dziękujemy.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!
Szkolenie Six Sigma dla Twoich pracowników - w Twojej firmie